Д-р Димитар Ковачевски

Премиер на РС Македонија
Покровител на Вториот Македонски Конгрес за Патишта 2022

Благој Бочварски

Министер за транспорт и врски

Д-р Карстен Кархер

Генерален секретар - ЕААК

Павле Стоименов

Градежен Факултет - Скопје

Орхан Авдовиќ

Градежен Факултет - Скопје

Проф. Д-р Никола Јанкуловски

Ректор на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

Проф. Д-р Стјепан Лакушиќ

Ректор на Универзитетот во Загреб

Проф. Д-р Дејан Мираковски

Ректор на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип

Проф. Д-р Игор Неделковски

Ректор на Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола

Проф. Д-р Вулнет Амети

Ректор на Универзетот во Тетово

Проф. Д-р Горан Марковски

Декан на ГФ - Скопје

Проф. Д-р Ѓорѓи Димов

Декан на ФПТН - Штип

Костадин Ацевски

Директор на ЈП Македонијапат

М-р Кристинка Радевски

Претседател на Комора на овластени архитекти и овластени инженери

Проф. Д-р Христина Спасевска

Претседател на ИИМ

М-р Гордана Кожуваровска

Претседател на РСБСП

Степан Бохус

Бизнис Менаџер за Европа во Сеинт Гобејн АДФОРС

Илија Раденовиќ

Директор на продажба во ХАУРАТОН

Мирослав Келер

Претседател на ХАД

Вонр. Проф. Д-р Игор Пешевски

Претседател на ДГМ

Вонр. Проф. Д-р Дарко Наков

Претседател на ДГКМ

Проф. Д-р Љупчо Петковски

Претседател на ЗМКГБ

Жаклина Бојовиќ

Член на Собранието и косопственик на компанијата Унипромет д.о.о.

Злате Атанасов

Извршен директор на "Ленди Груп"

Деметер Прислан

Сопственик на
ICC DEMETER PRISLAN S.P

Радован Трајкоски

Генерален директор на „Илинден“ - Струга

Александар Смилковски

Директор на Пелагонија - Гостивар

Златан Ѓурѓиќ

Менаџер во техничка деловна област "Strabag"

Александар Глишиќ

Менаџер за продажба за јадрански регион "АДФОРС"

Никола Пандeв

Сопственик на Жикол - Струмица

Хазиз Руша

Менаџер на Ескаватори МК

Слободан Ивановски

Заменик генерален директор на „БИМ“ - Свети Николе

Николај Иванов

Управител и правен застапник на "Јупитер 05" Дооел

Миланчо Дамески

Управител на „Миса-Мг“

М-р Гоце Стојаноски

Управител на "Стентон Градба" ДООЕЛ - Битола