Д-р Карстен Кархер

„Предизвици и можности за европската асфалтна индустрија?“

Проф. Д-р Милорад Јовановски

„Геотехнички услови за конструкција на коловозната инфраструктура, искуства и практики“

Вонр. Проф. Д-р Горан Младеновиќ

„Влијание на климатските промени врз перформансите на коловозната конструкција“

Проф. Д-р Стјепан Лакушиќ

„Придонес кон изборот на тип на бариери за заштита од бучава“

Проф. Д-р Татјана Рукавина

„Проценка на капацитетот на носивост на коловозот со ФВД - Пример од пракса“

Проф. Д-р Осман Линдов

„Важност на планот за управување сообраќај за безбедноста на сообраќајот“

Д-р Игор РутмарДиректор на ТПА Полска

„Иновативна трослојна СМА коловозна конструкција за тешко сообраќајно оптоварување“

Проф. Д-р Николај Михајлов

„Транспортна, индустриска, технолошка и енергетска инфраструктура во Бугарија“

Д-р Керим Храповиќ


„Попречни профили на автопатишта и експресни патишта во Европа“

М-р Лука Крниќ
ТПА Загреб

„Реконструкција и доградба на оперативните површини на аеродромот Дубровник“